Ny Läroplan: Matematik+Programmering

Regeringen har 2017-03-09 beslutat om nya läroplaner för programmering att ingå som del av undervisningen i främst matematik:

 • Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
 • Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.
 • Problemlösning i årskurs 7–9: Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

samt teknik:

 • årskurs1–3: Att styra föremål med programmering.
 • årskurs4–6: Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • årskurs 7–9: Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • årskurs7–9:Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

De nya läroplanerna gäller from ht 2017 och skall vara införda senast ht 2018.

 

Matematik-IT erbjuder en konkret realisering av de nya läroplanerna för matematik + programmering med nära koppling till natur (fysik, kemi, biologi) och teknik.

Att programmering nu ingår i matematikämnet innebär ett genomslag för Matematik-IT som paradigm för en syntes av matematik + programmering/beräkning.  När detta paradigm omsätts kommer att det driva en förändring av matematikämnet vad gäller både mål, mening, innehåll och form.

Matematikundervisningen står därmed inför en genomgripande reform. Se resonemanget under kursplan.

Lärarnas Riksförbund säger det självklara när nu programmering skall ingå som del av matematikundervisningen: (se också artikel i SvD)

 • Lärarna i matematik måste få lära sig att programmera.
 • Hur ska lärarna kunna undervisa i ett ämne de inte behärskar?
 • För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas måste lärarna först utbildas, enligt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
 • Det är framför allt matematiklärarna som kommer att få krav på sig att undervisa i programmering. Det innebär ett helt nytt område för många och därför behövs det utbildning.
 • När Lärarnas Riksförbund frågar matematiklärare i grundskolan hur de känner inför det nya innehållet svarar mer än åtta av tio lärare att de känner sig osäkra på hur de ska undervisa.
 • Det visar sig att nästan sju av tio matematiklärare i högstadiet och fyra av tio lärare i gymnasieskolan inte har någon utbildning alls i programmering. 
 • Ytterst få lärare i matematik har läst programmering inom sin lärarutbildning. 
 • Några har läst det inom andra högskoleutbildningar, några har lärt sig det genom andra kurser, men även de som har läst och har kunnat programmera upplever att de har föråldrade kunskaper i ämnet samt att de saknar metodiken, det vill säga hur man lär ut ämnet.
 • Det behövs därför en statligt finansierad akademisk utbildning för lärarna som ska undervisa i programmering. Lärarna måste få utbildning dels i ämnet programmering, dels i hur man undervisar i programmering. Denna utbildning ska självklart skötas av universitet och högskolor, precis som den ordinarie lärarutbildningen gör.

Det är här Matematik-IT kommer in.

 

 

 

Advertisements